Historia

Jednostka powstała w 1942 r. z inicjatywy okupacyjnych władz gminy Policzna – wójta Jeski i jego zastępcy Adolfa Rapa, mieszkańców Władysławowa. W skład pierwszego zarządu weszli tylko Polacy. Pierwszym prezesem został wybrany Jan Mitrowski, naczelnikiem Jan Mazur, skarbnikiem Marian Mitrowski a gospodarzem Szczepan Klimowicz. Po wyzwoleniu naczelnikiem został Franciszek Chłopecki, a gospodarzem Mikołaj Kowa. Ten ostatni użyczył swoich pomieszczeń na przechowanie sprzętu strażackiego tj. sikawki ręcznej i beczkowozu.

W 1950 r. wybudowano tu pierwszą remizę. Był to drewniany budynek, który strażacy otrzymali od OSP w Policznie. Postawiono go na placu należącym do Jana Mazura. W tym też roku nastąpiły zmiany w zarządzie jednostki OSP we Władysławowie. Prezesem został Franciszek Chłopecki, który funkcję tą sprawował aż do śmierci w 1973 r. a naczelnikiem został Stefan Karaś. Dzięki ich staraniom w 1968 r. we Władysławowie wybudowano murowaną remizę.

W 1970 r. jednostka otrzymała pierwszą motopompę a konny beczkowóz zastąpiony został samochodem, który otrzymano z demobilu od wojska. W 1972 r. zastąpił go Żuk a w 1980 r. Star 244, który spełnia swe zadanie do chwili obecnej.

W 1973 r. prezesem Zarządu wybrano Jana Marczewskiego. Po jego śmierci w 1980r. Wybrany został Czesław Szafrański, który zmarł w 2004 r. W 1976 r. Stefan Karaś został wybrany Gminnym Komendantem OSP w Policznie i w związku z tym zrzekł się funkcji naczelnika tej jednostki. Od tej pory naczelnikiem OSP we Władysławowie jest Jan Klimowicz do dnia 03.07.2003r.

Zaangażowanie mieszkańców wsi w działalność OSP była zawsze duża. Od samego początku była to jednostka prężna. Istnieją tu dwie drużyny- młodzieżowa i dorosłych strażaków. Z czasem młodzi zastępują starszych wiekiem, co decyduje o dobrym wyszkoleniu i sprawności drużyny. O dobrym wyszkoleniu strażaków z Władysławowa świadczą dobre wyniki jakie uzyskiwali oni w zawodach pożarniczo – sportowych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich). W 1976 r. drużyna brała udział w zawodach krajowych w Łodzi gdzie zajęli II miejsce. W Poznaniu w 1980 r. strażacy z Władysławowa zajęli I miejsce. W 1999 r. jednostka OSP z Władysławowa zajęła I miejsce w zawodach gminnych i V miejsce w powiatowych.

 

Od 16.02.2003 do 20.02.2016 prezesem OSP Władysławów został Zygmunt Baran, a naczelnikiem Krzysztof Warchoł. Nastąpił impas, spowodowany pasywnością ze strony zarządu OSP Władysławów.

Rok 2016 to początek reaktywacji OSP Władysławów. 20.02.2016 r. na walnych wyborach wybrano nowy zarząd w następującym składzie:

  • Cegiełko Andrzej – prezes

  • Brzuzek Daniel – naczelnik

  • Król Artur – skarbnik

  • Stępień Marcin – sekretarz

  • Cegiełko Weronika – gospodarz

  • Król Tomasz – kronikarz

Komisję rewizyjną w składzie :

  • Stępień Wojciech – przewodniczący

  • Wojas Łukasz – sekretarz

Jednocześnie wytypowano dwóch delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP Andrzeja Cegiełko i Marcina Stępnia. Andrzej Cegiełko został wybrany na członka prezydium zarządu.

Dzięki czynnemu i bardzo dużemu poparciu obecnego wójta gminy Policzna Tomasza Adamca. T. Adamiec wspiera naszą jednostkę materialnie i merytorycznie. W 2016 r. 5 członków OSP zostało skierowanych na Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Uporządkowano plac należących do OSP Władysławów. Wycięto drzewa i krzewy, wyrównano powierzchnię terenu wokół remizy przy użyciu gminnej koparki i rębaka do gałęzi. Wyremontowano syrenę alarmową, poprawiono instalację elektryczną, pomalowano drzwi wejściowe do świetlicy i garażowe. Zakupiono nowe mundury koszarowe dla strażaków OSP Władysławów. Wójt Tomasz Adamiec zawsze znajduje czas na rozmowy ze strażakami i w dalszym ciągu pomaga w reaktywacji jednostki. W 2017 roku kolejni strażacy zostali wysłani na kurs doszkalający i w planach jest udział w kursach specjalistycznych. Planowany jest remont remizy, przekształcenie terenu w plac ćwiczeń do zawodów i ćwiczeń do akcji pożarniczych. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom jednostka została przywrócona do spisu jednostek OSP mogących brać udział w akcjach. Obecnie staramy się o wprowadzenie samochodu bojowego OSP Władysławów, do podziały bojowego.
Jednostka OSP Władysławów założona w 1942 roku, obchodzi w roku bieżącym 75-lecie .

Z tej okazji planowane są uroczystości jubileuszowe. Obchody rocznicy planowane są na 23.09 2017 roku.

Organizatorem 75 rocznicy OSP Władysławów jest Urząd Gminy Policzna . Wójt T. Adamiec w dalszym ciągu wspiera naszą jednostkę.

Wręczone zostaną odznaczenia wysługi lat. Najstarszymi stażem w OSP Władysławów są: Bogdan Klimowicz – 55 lat, Eugeniusz Gugała – 40 lat , Sławomir Krześniak 40 lat i Janusz Kolak 30 lat. Są to strażacy honorowi biorący w dalszym ciągu czynny udział w działaniach jednostki.
W szeregi OSP Władysławów wstąpili również młodzi adepci sztuki. W 2016 roku Weronika Cegiełko i Karol Krajewski. W 2017 roku Paulina Klimowicz, Sylwia Szafrańska i Martyna Szafrańska. Życzymy im wytrwałości i wielu osiągnięć w szeregach OSP Władysławów.

Podpisano: Prezes OSP Władysławów Andrzej Cegiełko.